Procedure Ongewenst Gedrag

Definitie Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste intimiteiten (definitie NOC-NSF).

Ten behoeve van de preventie en de aanpak van dergelijke situaties zijn richtlijnen opgesteld. We hopen dat van deze richtlijnen een preventieve werking zal uitgaan. Verder zullen deze richtlijnen bijdragen aan het op een correcte manier reageren op ongewenst gedrag binnen onze vereniging.

Ongewenste intimiteiten

Er bestaan vele uitingsvormen van ongewenste intimiteiten. Ongewenste intimiteiten uiten zich in gedrag, dat in strijd is met de sociaal-ethische moraal. Als voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag kunnen worden genoemd:

  • ingaan op avances of gedrag met verliefdheidverschijnselen;
  • ongewenste/onnodige aanraking;
  • het verbaal scheppen van een seksueel/erotisch geladen sfeer;
  • zich tegen een ander aandrukken of sterkere vormen van aanranding.

Uitgangspunten / Gedragsregels Ongewenst Gedrag

Niemand mag activiteiten binnen het verband van onze vereniging gebruiken voor doeleinden van eigen nut en/of bevrediging, die in strijd zijn met de integriteit van anderen. Vooral ongewenste intimiteiten van welke aard dan ook worden onder geen beding getolereerd. Het NOC-NSF heeft hiervoor de “Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie” opgesteld, waaraan men zich te allen tijde dient te houden.

Mondelinge melding

Als een melder slechts (of eerst) alleen advies wil inwinnen over een voorval of een reeks van (mogelijk) ongewenste gedragingen, dan kan contact worden gezocht met de trainer. Zo nodig kan een afspraak worden gemaakt met de beklaagde. Zo nodig kan na verloop van tijd een afspraak worden gemaakt om te bespreken of de situatie naar wens kon worden opgelost. Indien noodzakelijk kan de afdelingscommissaris het advies geven een schriftelijke melding te doen. Als getwijfeld wordt aan de onafhankelijkheid van de afdelingscommissaris, bijvoorbeeld vanwege directe betrokkenheid, dan zal door het Dagelijks Bestuur in overleg besloten worden dat er onafhankelijke behandelaar wordt aangewezen. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn.

De behandelaar zal alle informatie die hij heeft verkregen (behalve voor de direct betrokkenen) strikt geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover die informatie aan derden bekend moet worden gemaakt uit hoofde van dit protocol, een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting. Een Behandelaar is er voor klager én beklaagde. Beiden moeten hun verhaal kwijt kunnen zonder de angst te hebben dat dit bij een mogelijk verder onderzoek tegen hen kan worden gebruikt.

Schriftelijke melding

Een lid of ouder/begeleider van een lid die meent slachtoffer of getuige te zijn van ongewenst gedrag kan hiervan schriftelijk melding maken. De schriftelijke melding wordt gericht aan het Dagelijks Bestuur, via het mail-adres ongewenstgedrag@veenland.nl. De mail moet een beschrijving van het gedrag, het tijdstip, plaats en aard van het incident bevatten.

Procedure vanaf een schriftelijke melding

De schriftelijke melding wordt door de Behandelaar in behandeling genomen, hij of zij kan worden ondersteund door het Dagelijks Bestuur.

1. De activiteiten van de behandelaar in dit kader worden per casus vastgelegd in een logboek. De melding en de correspondentie wordt bewaard in een afgeschermd deel van het verenigingsarchief en is uitsluitend ter inzage voor de afdelingscommissaris en het Dagelijks Bestuur.

2. De behandelaar zal na de melding contact opnemen met het vermeende slachtoffer. Indien het slachtoffer minderjarig is, voert de behandelaar het gesprek altijd met medeweten van of in het bijzijn van ten minste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers, tenzij deze zelf beklaagde is.

3. De Behandelaar zal het slachtoffer en/of diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers, indien gewenst, voorzien van adresgegevens van mogelijk te consulteren instellingen. De behandelaar zal zo nodig de aanbeveling doen om aangifte te doen bij de politie. De behandelaar kan er voor kiezen om in overleg met het Dagelijks Bestuur een Vertrouwenspersoon in te schakelen.

4. De Behandelaar maakt aantekeningen van het gesprek en laat deze verifiëren en zo nodig aanvullen door het slachtoffer en, indien minderjarig, ook door een ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Doel hiervan is misverstanden te voorkomen en eventuele afspraken vast te leggen.De Behandelaar informeert de beklaagde over de melding en vraagt hem/haar hierop te reageren. Indien wenselijk voert de Behandelaar na de melding een nader gesprek met de beklaagde. Indien de beklaagde minderjarig is vindt het gesprek plaats samen met één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de beklaagde.

5. De Behandelaar bespreekt met de beklaagde de stappen die mogelijk kunnen worden ondernomen.

6. De Behandelaar maakt aantekeningen van het gesprek en laat deze verifiëren en zo nodig aanvullen door de beklaagde en, indien minderjarig, ook door een ouder/wettelijke vertegenwoordiger. Doel hiervan is misverstanden te voorkomen en mogelijke afspraken vast te leggen.

7. Informatie over een casus wordt gedurende de adviesfase bewaard in het archief van de Behandelaar en is uitsluitend ter inzage voor leden van het Dagelijks Bestuur.

8. Op basis van de verzamelde informatie brengt de behandelaar een advies uit aan het Dagelijks Bestuur, waarbij alle documentatie door de Behandelaar aan de secretaris van het Dagelijks Bestuur wordt overgedragen.

9. De Behandelaar zal de documentatie evenals alle informatie die hij heeft verkregen (behalve voor de direct betrokkenen) strikt geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover die documentatie en informatie aan derden bekend moet worden gemaakt uit hoofde van dit protocol, een gerechtelijke uitspraak of een wettelijke verplichting.

10. Indien externe communicatie gewenst of gevraagd wordt, zal deze worden verzorgd door een lid van het Dagelijks Bestuur.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats door het bestuur op basis van het advies van de Behandelaar, of op basis van een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens

Nadat het Dagelijks Bestuur een besluit heeft genomen, zal het Dagelijks Bestuur alle documentatie onderbrengen in een voor derden ontoegankelijk archief. Dit gebeurt uitsluitend door het Dagelijks Bestuur of een daartoe door het Dagelijks Bestuur gemandateerde persoon. Het doel van deze verwerking is het beschikbaar blijven van de gegevens, zodat kan worden voorkomen dat een mogelijke schuldige zich gedurende de periode dat hij van het lidmaatschap mocht zijn uitgesloten, opnieuw als lid wordt geaccepteerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.veenland.nl/procedure-ongewenst-gedrag/